Tonopah, Nv

Tonopah Historic Mining Park, Cemetery, Clown Motel, Tonopah, Nv. 10.18.14